ARTYKUŁ
Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(2):281-304
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W wyniku zmian w międzynarodowym układzie sił gospodarczych oraz w związku z pojawieniem się globalnych zagrożeń terroryzmem i nasileniem antyzachodniej retoryki w świecie rola i pozycja Wspólnoty Transatlantyckiej (WT) w systemie międzynarodowym uległy transformacji. W okresie zimnej wojny WT definiowano w kontekście podziału Wschód–Zachód, a po jej zakończeniu w układzie Północ–Południe. W ostatnich kilku latach, pod wpływem zmian strukturalnych w systemie międzynarodowym, zaczyna się ją postrzegać w dualistycznym układzie ze Wspólnotą Pacyfiku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o istotę WT oraz określenie jej miejsca we współczesnym systemie międzynarodowym.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top