Struktura tekstów

 

Artykuły (publikacje oryginalne; publikacje przeglądowe; studia przypadków)Informacje o autorze: tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (katedra, wydział, nazwa uczelni), numer ORCID, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon (do wiadomości Redakcji).
Tytuł artykułu nie powinien mieć więcej niż 60 znaków ze spacjami – krój czcionki: Times New Roman, wielkość 14 pkt, pogrubiony, wyśrodkowany.
Objętość artykułu od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 4 000 do 8 000 słów; 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami, czyli do 22 stron znormalizowanego tekstu łącznie z odniesieniami, przypisami dolnymi oraz bibliografią na końcu tekstu; krój czcionki: Times New Roman, wielkość 12 pkt). Szczegółowe wytyczne edytorskie poniżej.
Streszczenie (abstrakt) w języku artykułu ok. 100-150 słów; ok. 1000 znaków.
Słowa kluczowe: 5–7 słów.
Wprowadzenie powinno zawierać: cel opracowania, przyjęte założenia badawcze i/lub hipotezy, zastosowane metody badawcze, przesłanki podjęcia tematu.
Zasadnicza część opracowania z podziałem wewnętrznym: śródtytuły nienumerowane, wielkość czcionki 12 pkt, pogrubione.
Zakończenie powinno uwzględniać najważniejsze wnioski, rekomendacje.
Literatura/bibliografia powinna zawierać zestawienie źródeł umieszczonych na końcu tekstu, opisanych zgodnie z wytycznymi.

Recenzje prac naukowych (monografie lub prace zbiorowe)Informacje o autorze: tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (katedra, wydział, nazwa uczelni), numer ORCID, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon (do wiadomości Redakcji).
Tytuł recenzji powinien zawierać pełny opis bibliograficzny publikacji (imię, nazwisko autora/redaktora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczbę stron, załączników); krój czcionki: Times New Roman, wielkość 14 pkt, pogrubiony, wyśrodkowany.
Objętość recenzji od 0,3 do 0,5 arkusza wydawniczego (od 3 000 do 4 000 słów; 12 000 do 20 000 znaków ze spacjami; do 10 stron znormalizowanego tekstu łącznie z odniesieniami, przypisami dolnymi oraz bibliografią na końcu tekstu); krój czcionki: Times New Roman, wielkość 12 pkt.
Jeśli recenzja stanowi omówienie kilku publikacji tematycznych lub autorskich, jej tytuł może być oryginalny, a objętość może sięgać 1 arkusza wyd.
Treść recenzji powinna zawierać ocenę (pochwałę lub krytykę) dzieła, wnioski i rekomendacje (podkreślenie oryginalnego wkładu w danej dziedzinie, ocenę aparatu naukowego, bazy źródłowej i bibliografii, walorów poznawczych i metodologicznych).
W celu uzgodnienia warunków publikacji recenzji wskazany jest wcześniejszy kontakt z Redakcją.
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top