Ogólne wytyczne dla Recenzentów
 
Recenzenci proszeni są o przygotowanie szczegółowej recenzji oceniającej treść artykułu zgodnie z pięcioma głównymi punktami zamieszczonymi w arkuszu recenzyjnym:
1. Czy artykuł wnosi coś nowego do przedmiotu badań?
2. Ocena warsztatu metodologicznego autora.
3. Ocena bazy źródłowej.
4. Ocena języka autora.
5. Ocena abstraktu pod względem językowym oraz spójności i klarowności przekazu w odniesieniu do treści artykułu.

Recenzenci proszeni są także o przedstawienie uwag szczegółowych, które pozwolą Autorom na ewentualną poprawę tekstów.

Procedura recenzyjna powinna być zakończona rekomendacją. Możliwe są trzy warianty:
- Materiał dopuszczony do druku
- Materiał dopuszczony do druku warunkowo – po uwzględnieniu uwag recenzenta
- Materiał nie dopuszczony do druku

Jeśli recenzowana praca wymaga poprawek, uzupełnień lub zmian, Recenzent powinien wyraźnie wskazać sugerowane poprawki w części szczegółowej. Artykuł poprawiony przez autora zostanie ponownie wysłany do recenzji celu weryfikacji.

Recenzenci proszeni są o przygotowanie recenzji i zwrot arkusza recenzyjnego wraz z rekomendacją w ciągu 21 dni.

Arkusz recenzji do pobrania
 
ISSN:0209-0961