Procedura recenzowania
 
  • Artykuły zgłaszane do Redakcji są poddawane procedurze recenzyjnej (przekazując tekst do publikacji, Autor wyraża tym samym zgodę na tę procedurę).
  • Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
  • Po wstępnej weryfikacji Autorzy informowani są o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.
  • Zakwalifikowane teksty kierowane są do recenzji przez kompetentnych recenzentów spoza członków Redakcji (tzw. podwójna anonimowa – double-blind peer review) [więcej].
  • Recenzje mają formę pisemną i kończą się wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu (możliwe jest także warunkowe dopuszczenie po uwzględnieniu uwag recenzenta).
  • Autorzy tekstów są informowani o treści recenzji.
  • W przypadku recenzji pozytywnej lub warunkowej Autorzy dokonują korekt swoich tekstów zgodnie z zaleceniami i uwagami recenzentów oraz odsyłają je do Redakcji w uzgodnionym terminie.
  • Poprawione teksty są kwalifikowane do druku przez Redakcję.
 
ISSN:0209-0961