Procedura recenzowania

 
 • Artykuły zgłaszane do Redakcji są poddawane procedurze recenzyjnej (przekazując tekst do publikacji, Autor wyraża tym samym zgodę na tę procedurę).
 • Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
 • Po wstępnej weryfikacji Autorzy informowani są o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.
 • Zakwalifikowane teksty kierowane są do recenzji przez kompetentnych recenzentów spoza członków Redakcji [więcej].
 • Recenzje mają formę pisemną i kończą się wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu (możliwe jest także warunkowe dopuszczenie po uwzględnieniu uwag recenzenta).
 • Autorzy tekstów są informowani o treści recenzji.
 • W przypadku recenzji pozytywnej lub warunkowej Autorzy dokonują korekt swoich tekstów zgodnie z zaleceniami i uwagami recenzentów oraz odsyłają je do Redakcji w uzgodnionym terminie.

  Więcej informacji na temat procesu recenzowania można znaleźć na stronach wydawnictwa w zakładkach:
  How it works, punkt 2 - Publishing Model and Processes
  Finding articles reviewers
  Reviewer Guidelines
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top