Ogólne wytyczne dla Autorów

 
Redakcja czasopisma Stosunki Międzynarodowe-International Relations przyjmuje różne rodzaje autorskich materiałów, zgodne z zakresem przedmiotowym czasopisma, mogą to być:

• artykuły oryginalne
• artykuły przeglądowe
• studia przypadku
• recenzje książek
• komunikaty o wynikach badań
• sprawozdania z konferencji

Materiały, zgłaszane do Redakcji, powinny być oryginalne, co oznacza, że nie były nigdzie wcześniej publikowane oraz nie są równolegle poddawane innemu postępowaniu wydawniczemu.

Tematyka zgłaszanych materiałów powinna być zgodna z celami, zakresem i przedmiotem czasopisma.

Zgłaszane materiały powinny mieć jasny cel badawczy, strukturę i argumentację zgodną ze standardami naukowymi.

Redakcja przyjmuje materiały w języku angielskim. [wymogi edytorskie].

Wszystkie materiały przesyłane do czasopisma podlegają weryfikacji i/lub procesowi recenzyjnemu w ramach publicznych recenzji [proces recenzji].

Procesy redakcyjne prowadzone są w oparciu o najwyższe standardy i zasady etyczne, które obowiązują także autorów i recenzentów czasopisma [Kodeks Etyki SM/IR].

Przekazując tekst do publikacji Autor wyraża tym samym zgodę na poddanie go procedurze recenzyjnej.

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania zgłoszonych tekstów.

Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu, jak również nie honoruje finansowo publikowanych tekstów.

Redakcja nie zwraca przekazanych materiałów.

Teksty do publikacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową SM-IR w zakładce „submit a new article”.
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top