Cele i zakres czasopisma
 
Stosunki Międzynarodowe-International Relations są wiodącym, recenzowanym polskim czasopismem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych, prezentującym wyniki badań oraz poglądy badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

Czasopismo zostało założone w 1982 r. i wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jako kwartalnik.

Misją czasopisma jest:
  • publikowanie wysokiej jakości, oryginalnych badań naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych, uwzględniających różne stanowiska, punkty widzenia, oraz podejścia teoretyczne i badawcze;
  • stymulowanie dyskusji na tematy związane ze stosunkami międzynarodowymi i ich badaniem w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • promocja dokonań naukowych badaczy oraz ośrodków analitycznych;
  • popularyzacja badań i wiedzy na temat stosunków międzynarodowych w kraju i za granicą.

W ramach periodyku Stosunki Międzynarodowe-International Relations publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły oraz inne materiały, obejmujące szeroki zakres tematów, podejść teoretycznych oraz metod w dziedzinie stosunków międzynarodowych, w tym szczegółowe analizy zagadnień z zakresu: międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych; bezpieczeństwa międzynarodowego; dyplomacji; instytucji i organizacji międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego i in.

Redakcja czasopisma Stosunki Międzynarodowe-International Relations przyjmuje różne rodzaje autorskich materiałów, zgodne z zakresem przedmiotowym czasopisma, w tym: artykuły oryginalne, artykuły przeglądowe, studia przypadków, recenzje książek, komunikaty o wynikach badań, sprawozdania z konferencji.

Poglądy i opinie formułowane w artykułach są wyrazem wiedzy i osobistych przekonań autorów i nie reprezentują poglądów Redakcji ani Rady Naukowej czasopisma.

Redakcja przyjmuje materiały w języku polskim lub angielskim.

Czasopismo Stosunki Międzynarodowe-Międzynarodowych jest dostępne w otwartym dostępie z ograniczeniem dla bieżącego wydania. Redakcja zachęca do cytowania materiałów zamieszczonych w czasopiśmie z podaniem dokładnych danych bibliograficznych.

Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu, jak również nie honoruje finansowo publikowanych tekstów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL (http://www.ceeol.com/) i BazEkon
(https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/).
 
ISSN:0209-0961