Cele i zakres czasopisma

 
Stosunki Międzynarodowe-International Relations są wiodącym, recenzowanym polskim czasopismem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych, prezentującym wyniki badań oraz poglądy badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

Czasopismo zostało założone w 1982 r. i wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jako kwartalnik.

Misją czasopisma jest:
 • publikowanie wysokiej jakości, oryginalnych badań naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych, uwzględniających różne stanowiska, punkty widzenia, oraz podejścia teoretyczne i badawcze;
 • stymulowanie dyskusji na tematy związane ze stosunkami międzynarodowymi i ich badaniem w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • promocja dokonań naukowych badaczy oraz ośrodków analitycznych;
 • popularyzacja badań i wiedzy na temat stosunków międzynarodowych w kraju i za granicą.

W ramach periodyku Stosunki Międzynarodowe-International Relations publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły oraz inne materiały, obejmujące szeroki zakres tematów, podejść teoretycznych oraz metod w dziedzinie stosunków międzynarodowych, w tym szczegółowe analizy zagadnień z zakresu: międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych; bezpieczeństwa międzynarodowego; dyplomacji; instytucji i organizacji międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego i in.

Redakcja czasopisma Stosunki Międzynarodowe-International Relations przyjmuje różne rodzaje autorskich materiałów, zgodne z zakresem przedmiotowym czasopisma, w tym: artykuły oryginalne, artykuły przeglądowe, studia przypadków, recenzje książek, komunikaty o wynikach badań, sprawozdania z konferencji.

Poglądy i opinie formułowane w artykułach są wyrazem wiedzy i osobistych przekonań autorów i nie reprezentują poglądów Redakcji ani Rady Naukowej czasopisma.

Redakcja przyjmuje materiały w języku angielskim.

Czasopismo Stosunki Międzynarodowe-Międzynarodowych jest dostępne w otwartym dostępie.

Redakcja zachęca do cytowania materiałów zamieszczonych w czasopiśmie z podaniem dokładnych danych bibliograficznych.

Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu, jak również nie honoruje finansowo publikowanych tekstów.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.12.2021 r. czasopismo otrzymało 100 punktów w polskim ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Czytaj więcej.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
 • British Library
 • CEJSH
 • DOAJ
 • EPMC "PrePrint"
 • ERIH+
 • EuroPub
 • Most Wiedzy
 • OpenAlex
 • Portico
 • SherpaRomeo
 • Ulrichsweb
 •  
  ISSN:0209-0961
  Journals System - logo
  Scroll to top