Polityka Prywatności (RODO)

 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@adm.uw.edu.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO na potrzeby przeprowadzania procesu redakcyjnego, jak również w celu promowania działalności kwartalnika Stosunki Międzynarodowe-International Relations oraz promocji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych oraz mediów społecznościowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne oraz dbamy o ich bezpieczeństwo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody , prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne.

W razie zauważonych przez Panią/Pana nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top