ARTYKUŁ
Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):73-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz w transporcie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne UE. Zgodnie z tą hipotezą badawczą celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w systemie energetycznym UE pod wpływem rozwoju technologii OZE i ich oddziaływania na bezpieczeństwo energetyczne UE w jego wymiarze geostrategicznym. Punktem wyjścia do realizacji tego celu jest analiza trendów w wykorzystaniu OZE w UE na tle trendów światowych oraz czynników warunkujących ten proces. Na ile polityka klimatyczno-energetyczna UE, a na ile czynniki natury geostrategicznej czy ekonomicznej odgrywają rolę w dążeniu do wzrostu wykorzystania OZE w krajach UE? W odniesieniu do przyjętych ram teoretycznych – wymiaru geostrategicznego bezpieczeństwa energetycznego – charakteryzowany jest wpływ trendów w wykorzystaniu OZE w UE na „stałą dostępność energii w różnorodnych formach”, zwłaszcza w perspektywie do 2030 r. Perspektywa ta uwzględnia obecne ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top