ARTYKUŁ
Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(2):231-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia będące przedmiotem dwustronnych rokowań z punktu widzenia interesów obywateli i konsumentów z UE i USA. Główny nacisk położony został na różnice regulacyjne w obszarze społecznym między rynkiem europejskim i amerykańskim, które dotyczą m.in. standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, praw pracowniczych, standardów ochrony środowiska naturalnego czy przepływu osób. Szeroko omówiony został problem mechanizmu arbitrażowego między państwem a inwestorem (ISDS), który budzi duże kontrowersje podczas negocjacji, szczególnie po stronie przeciwników podpisania umowy TTIP. Uważają oni bowiem, że instrument ten może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania przepisów w dziedzinie usług socjalnych i ochrony zdrowia w Europie, ponieważ Amerykańscy inwestorzy wykazują szczególne zainteresowanie wykorzystaniem wspomnianych procedur do obrony swoich interesów w tych obszarach. Istnieje obawa, że włączenie ISDS do porozumienia TTIP spowoduje ograniczenie swobody stanowienia prawa w zakresie przyjmowania wyższych standardów w sferze ochrony zdrowia, środowiska naturalnego czy praw pracowniczych. Ostatnią z przedstawionych kwestii jest swobodny przepływ osób fizycznych między rynkami UE i USA. Problem ten dotyczy w szczególności niektórych członków UE, takich jak Polska, Bułgaria, Rumunia oraz Cypr, którzy pozostają poza programem wizowym USA „Visa Waiver”. W porozumieniu TTIP proponuje się, aby stosowne regulacje obejmowały przede wszystkim przepływ pracowników w ramach korporacji transnarodowych, a także osoby wykonujące tzw. wolne zawody. Decydujący wpływ na wynik całych negocjacji mogą mieć właśnie sprawy społeczne. Poczucie zagrożenia oraz wizja braku ochrony praw i przywilejów społecznych może skutecznie zahamować proces akceptacji umowy zarówno w państwach członkowskich UE, jak i USA.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top