Kodeks etyczny
 
KODEKS ETYCZNY CZASOPISMA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE-INTERNATIONAL RELATIONS

1. PREAMBUŁA

1.1    Czasopismo Stosunki Międzynarodowe-International Relations czuwa nad przestrzeganiem najwyższych standardów naukowych i zasad etycznych, zgodnych z misją kwartalnika w zakresie publikowania wysokiej jakości, oryginalnych badań naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych, uwzględniających różne stanowiska, punkty widzenia, oraz podejścia teoretyczne i badawcze.

1.2   Niniejszy Kodeks Etyczny określa politykę recenzowania tekstów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości, a proces publikacji jako sprawiedliwy, obiektywny i profesjonalny. Autorzy, Redakcja, a także Recenzenci zobowiązani są przestrzegać zasady Kodeksu Etycznego.

1.3   Wszelkie pytania dotyczące Kodeksu Etycznego oraz jego przestrzegania należy kierować do Redakcji. W przypadku zgłoszenia podejrzenia lub naruszenia zasad etyki, obowiązujących w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe-International Relations, Redakcja lub niezależna Komisja, kierując się najlepszymi praktykami oraz zasadami postępowania zalecanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE), podejmie postępowanie wyjaśniające oraz wyciągnie konsekwencje stosowne do naruszenia (np. wycofanie materiału z druku, publikacja wyjaśnień i/lub korekty autora/ów, powiadomienie odpowiednich podmiotów).

2. AUTORZY

2.1   Prace przesłane do publikacji powinny być oryginalne. Nie dopuszcza się do publikacji tekstów, które były wcześniej publikowane lub zostały wcześniej zaakceptowane do publikacji w innych środkach przekazu, w języku polskim, angielskim lub innym. Nie są akceptowane teksty, będące równocześnie recenzowane w innym czasopiśmie. Ponadto, teksty przechodzące procedurę recenzowania w Stosunkach Międzynarodowych/International Relations nie powinny być, w tym czasie, wysyłane do innych czasopism.

2.2   Zgłaszane prace powinny być wolne od: plagiatów, falsyfikacji, fabrykacji czy przeoczeń ważnych informacji. Szczególnie ważne jest wystrzeganie się takich praktyk jak ghost writing (sytuacja, gdy napisanie pracy zostało zlecone za wynagrodzeniem osobie trzeciej) i ghost authorship (sytuacja, gdy osoba, która w dużym stopniu przyczyniła się do powstania artykułu nie zostaje wymieniona jako Współautor). Od autorów oczekuje się odpowiedniego cytowania tekstów innych Autorów, nawet jeśli prace czy idee nie są przywoływane słowo w słowo lub parafrazowane. Plagiaty i autoplagiaty stanowią poważne naruszenie zasad etyki czasopisma i nie są akceptowalne. W przypadku wykrycia praktyk łamiących zasady Kodeksu Etycznego tekst zostanie odrzucony, a Autor może zostać ukarany czasowym lub całkowitym zakazem przyjmowania jego kolejnych tekstów do Stosunków Międzynarodowych-International Relations.

2.3   Praktyka stosowania autoplagiatów (dublowania publikacji) jest niedopuszczalna w czasopiśmie. Jeśli przesłany tekst opiera się na wcześniej opublikowanej pracy albo pracy, która jest jednocześnie w takcie procesu redakcyjnego innego czasopisma Autor zobowiązany jest odpowiednio zacytować taki tekst w swojej pracy. W przypadku występowania w pracy identycznych sformułowań z tymi występującymi w innym tekście autor zobowiązany jest umieścić je w cudzysłowie. Pomimo tego, iż cytowanie własnych prac jest dopuszczalne, zaleca się unikanie nadmiernego przytaczania własnych publikacji.

2.4   Autorzy mogą rozwinąć różne wątki swoich badań w więcej niż jednej pracy, jednakże, jeśli prace te różnią się tylko pod względem wizualnym, ale treść jest zasadniczo taka sama, to przesłana praca nie zostanie uznana za oryginalną i będzie odrzucona. Autorzy mają obowiązek wcześniejszego poinformowania Redakcji o ewentualnych fragmentach pracy pokrywających się z innym tekstem. W takich sytuacjach Autor może zostać poproszony o przesłanie obu prac do Redakcji.

2.5   Wszystkie osoby (i tylko te osoby), które przyczyniły się do powstania artykułu powinny zostać wymienione jako Współautorzy. Ponadto, osoby, które w mniejszym stopniu przyczyniły się do powstania materiału, np. poprzez zebranie danych, kodowanie ich czy opracowanie powinny zostać wymienione w części “podziękowania”.

2.6   Autorzy mają obowiązek przestrzegania i respektowania prywatności, godności oraz praw i wolności uczestników badań. Autorzy zobowiązani są otrzymać od uczestników badań (respondentów ankiet czy rozmówców) świadome zgody na ich przeprowadzenie oraz, w przypadku, gdy zostaną o to poproszeni, zachować poufność i anonimowość osób biorących udział w danych badaniach.

2.7   Stosunki Międzynarodowe/International Relations stosują zasadę podwójnej anonimowości recenzowania, według której Autorzy nie znają tożsamości Recenzentów i vice versa. Autorzy i Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania poufności procesu recenzowania oraz nie ujawniania swojej tożsamości. Autorzy powinni nanieść ewentualne poprawki niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji Recenzenta i odesłać poprawiony tekst. W przypadku, gdy Autor nie jest w stanie przesłać poprawionego materiału w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie skontaktować się z Redakcją w celu uzgodnienia ewentualnego przedłużenia terminu przekazania pracy lub w celu podjęcia decyzji o wycofaniu tekstu z procesu recenzowania.

2.8   Recenzje książek oraz esejów powinny być obiektywne i nie mogą nosić znamion konfliktu interesów (tj. nie mogą być tworzone w efekcie osobistej relacji między Autorem recenzji i Autora tekstu recenzowanego). Autorzy recenzji są odpowiedzialni za ocenienie ich bezstronności i uczciwości. W przypadku zagrożenia potencjalnym konfliktem interesów Autorzy zobowiązani są poinformować o nim Redakcję.

2.9   Poglądy i opinie formułowane w artykułach są wyrazem wiedzy i osobistych przekonań Autorów, którzy ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność.

2.10   Autorzy powinni sprawdzić swoje teksty pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich (np. w przypadkach, gdy zacytowanie lub użycie elementów graficznych oraz tabel wymaga zgody), jak również powinni zadbać o posiadanie wszelkich zgód na użycie materiałów zamieszonych w ich pracach przed ich przesłaniem.

3. REDAKCJA

3.1   Kluczowym zadaniem Redakcji jest zachowanie niezależności procesów redakcyjnych. Redakcja będzie wypełniać swoje zadania w sposób profesjonalny, odzwierciedlający standardy określone w Kodeksie Etycznym. Redakcja zobowiązuje się oceniać nadsyłane teksty tylko pod względem naukowym, bez osobistego lub ideologicznego faworyzowania lub nieuzasadnionej krytyki. Redakcja dba o zapewnienie teoretycznego i metodologicznego pluralizmu publikowanych materiałów przy jednoczesnej dbałości o ich oryginalność i wartość naukową oraz o ich dostępność dla czytelników.

3.2   Każdy przesłany materiał zostanie oceniony przez co najmniej dwóch Recenzentów, którzy sporządzą raporty na temat recenzowanego tekstu. Redakcja wybiera potencjalnych Recenzentów pod względem ich publikacji w danej dziedzinie, ich ogólnej pozycji naukowej oraz wcześniejszego doświadczenia jako Autorów lub Recenzentów. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić różnorodność wśród Recenzentów pod względem instytucji, z którymi są związani, lokalizacji oraz ukierunkowania subdyscyplinarnego. Recenzenci nie powinni być związani z tą samą instytucją co Autorzy, ponadto wskazane jest, aby ich specjalizacje badawcze były zgodne z empirycznym, teoretycznym i/lub metodologicznym celem przesłanego materiału.

3.3   Autorzy mogą wyrazić prośbę, aby pewni Recenzenci nie zostali przydzieleni do ich tekstów, jednakże decyzje w takich przypadkach będą podejmowane wedle uznania Redakcji. Redakcja powinna dbać o terminowe recenzowanie tekstów oraz odpowiadać na wszelakie zapytania od Autorów dotyczące statusu recenzji.

3.4   Redakcja jest odpowiedzialna za zapewnienie poufności stosowania zasady podwójnej anonimowości. Redakcja nie jest uprawniona do ujawniania informacji na temat przesłanych tekstów oraz procesów ich recenzowania nikomu innemu niż Recenzenci oraz Autorzy danych prac oraz, w uzasadnionych przypadkach, inni członkowie zespołu redakcyjnego. Redakcja nie będzie ujawniać informacji, które pozwoliłyby na identyfikację Autorów lub Recenzentów. Tożsamość Recenzentów może zostać ujawniona tylko w przypadku, gdy Recenzent wyrazi na to zgodę i przekaże ją Redakcji. Wszystkie materiały przesłane do publikacji będą przechowywane w sposób bezpieczny przez Redakcję w celu przeprowadzenia procesu redakcyjnego i archiwizacji.

3.5   Członkowie Redakcji nie mogą przesyłać tekstów do publikacji w Stosunkach Międzynarodowych-International Relations. Również w sytuacjach, gdy ma miejsce konflikt interesów (np. członek Redakcji był promotorem Autora tekstu) Redakcja powinna wstrzymać się z decyzją o publikacji danego tekstu.

3.6   Redakcja ma obowiązek przekazać Autorowi uzasadnienie podjętych decyzji dotyczących jego pracy. Takie uzasadnienie powinno być jasne, zwięzłe oraz wyczerpujące. Powinno także zawierać wszelkie uwagi i sugestie Recenzenta. Prace, które wyraźnie nie spełniają wymogów określonych dla artykułów naukowych mogą zostać odrzucone bez wyżej wymienionych wyjaśnień oraz bez przeprowadzenia procesu recenzyjnego.

3.7   Zaakceptowanie lub odrzucenie przesłanych prac należy do obowiązków Redakcji, która podejmuje decyzje korzystając z ocen wyrażonych w rekomendacjach Recenzentów.

4. RECENZENCI

4.1   Zachowując zasadę podwójnej anonimowości, stosowaną w Stosunkach Międzynarodowych-International Relations, Recenzenci zobowiązani są odrzucić wszelkie prośby o zrecenzowanie pracy, jeśli przed przystąpieniem do procesu recenzyjnego mieli już okazję przekazać Autorowi uwagi na temat danej pracy lub jej wcześniejszej wersji. W przypadku, gdy Recenzenci są świadomi tożsamości Autora lub Współautora pracy powinni oni poinformować o tym Redakcję. Recenzenci zobowiązani są szanować poufność, jaką objęty jest proces recenzowania oraz zobowiązani są do nieomawiania pracy z osobami trzecimi, poza członkami Redakcji.

4.2   Recenzenci powinni oceniać teksty w sposób obiektywny, sprawiedliwy i profesjonalny. Osobiste uprzedzenia nie mogą mieć wpływu na ocenę pracy. Szczerość w stosunku do Autora jest wymagana w przypadku zgłaszania wszelkich obaw czy wątpliwości dotyczących tekstu. Recenzenci zobowiązani są do przekazania szczegółowego uzasadnienia swojej oceny i uwag Autorowi oraz Redakcji. Recenzje powinny być wydawane niezwłocznie po otrzymaniu pracy przez Recenzenta (nie dłużej niż 21 dni od otrzymania tekstu do recenzji). W przypadku, gdy Recenzent nie jest w stanie terminowo zrealizować powierzonego mu zadania powinien niezwłocznie skontaktować się z Redakcją w celu uzgodnienia ewentualnego przedłużenia terminu przekazania pracy lub w celu podjęcia decyzji o wyznaczeniu nowego Recenzenta.


Niniejszy Kodeks Etyczny zawiera aktualną politykę działania Zespołu Redakcyjnego kwartalnika Stosunki Międzynarodowe-International Relations. Podczas formułowania zawartych w nim zasad kierowaliśmy się niżej wymienionymi źródłami:
• “Publication ethics”, Mezinárodní vztahy/Czech Journal of International Relations, https://mv.iir.cz/ethics
• “Ethics Policy”, Journal of International Business, https://www.palgrave.com/gp/journal/41267/authors/ethics-policy
• The Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/
 
ISSN:0209-0961