ARTYKUŁ
Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(3):133-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od momentu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych operacje polityczne stanowią centrum jej działań w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Mają one wszechstronny charakter, ponieważ mogą być stosowane na każdym etapie konfliktu: jako środek prewencyjny – kiedy sytuacja pomiędzy zwaśnionymi stronami się zaognia; jako środek mediacyjny – podczas trwającego konfliktu, mający na celu doprowadzenie do jego zakończenia; na etapie postwojennym – gdy niezbędne jest wypracowanie warunków pokojowych oraz nowego porządku państwowego. Po II wojnie w Zatoce Perskiej ustanowiono Misję Wsparcia Narodów Zjed noczonych dla Iraku, do której zadań należało m.in. wsparcie Irakijczyków w przygotowaniu i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów, uchwaleniu konstytucji, promowaniu dialogu narodowego. Celem niniejszego artykułu jest analiza działań ONZ po zakończeniu wojny w Iraku, przedstawienie najważniejszych inicjatyw misji w zakresie przemian społecznych i politycznych, co ma umożliwić odpowiedź na pytania: Jaką rolę odegrała ONZ po II wojnie w Zatoce Perskiej? Jakie zadania wyznaczono Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku? Czy podjęte działania i inicjatywy były efektywne?
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top