ARTYKUŁ
Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(1):133-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza zagadnienie statusu „małych zielonych ludzików”, czyli rosyjskich żołnierzy biorących udział w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Po przedstawieniu stanu faktycznego autorka analizuje stan prawny i próbuje odpowiedzieć na pytanie o charakter konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz status osób biorących w nim aktywny udział. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że wydarzenia na Krymie stanowią okupację i w konsekwencji zastosowanie znajduje międzynarodowe prawo humanitarne właściwe dla międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Natomiast konflikt zbrojny na wschodniej Ukrainie stanowi co najmniej niemiędzynarodowy konflikt zbrojny, do którego zastosowanie znajdują wspólny art. 3 i II Protokół dodatkowy oraz odpowiednie normy prawa zwyczajowego. W razie wątpliwości co do charakteru konfliktu zbrojnego należałoby uznać go za międzynarodowy, a tym samym przyznać osobom w nim uczestniczącym oraz tym, które takiego udziału nie biorą lub go zaprzestały, status jeńca wojennego, a co za tym idzie – większą ochronę wynikającą z międzynarodowego prawa humanitarnego mającego zastosowanie do międzynarodowych konfliktów zbrojnych.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top