ARTYKUŁ
75-lecie ONZ. Czy ONZ pomogła światu?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-09-2020
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Chociaż nie wszystkie cele określone w Karcie Narodów Zjednoczonych zostały zrealizowane, to równocześnie w wielu dziedzinach osiągnięcia ONZ wyraźnie przekroczyły zawarte w niej zamierzenia. ONZ, wspierając proces dekolonizacji, w znaczący sposób wpłynęła na kształt społeczności międzynarodowej, a pomagając w rozwoju prawa międzynarodowego – na stosunki międzypaństwowe. Nadanie przez ONZ szczególnej rangi problematyce praw człowieka, „zrównoważonego rozwoju”, konieczności zmniejszenia ubóstwa w świecie, ochrony środowiska oraz pomocy humanitarnej istotnie zmieniło myślenie o współczesnym świecie. Wzrastające poczucie nowych zagrożeń dla ludzkości powinno być głównym motywem działań na rzecz umocnienia ONZ. Przyjęta w toku obecnej 75 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na szczeblu szefów państw i rządów Deklaracja upamiętniająca 75 rocznicę powstania ONZ stwarza pewną nadzieję. Deklaracja ta wskazuje – podobnie jak Karta NZ – na główne problemy światowe oraz podkreśla, że mogą być one rozwiązane jedynie przez „ożywiony ponownie multilateralizm”. Deklaracja ta powinna być istotnym impulsem dla polityków i naukowców dla refleksji i działań na rzecz umocnienia ONZ
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top